• Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomsten tussen u als patiënt en de fysiotherapeut. Deze betalingsvoorwaarden worden voor of bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan de patiënt/cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger ter hand gesteld.
  • Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt de fysiotherapeut zich het recht voor de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt wanneer in de gereserveerde tijd geen andere patiënten worden behandeld.
  • De declaraties van de fysiotherapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt/cliënt in verzuim met ingang van de vijftiende dag na factuurdatum.
  • Na het verstrijken van de betalingstermijn treedt verzuim in en staat het de praktijk vrij om incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd. De praktijk zal het incassotraject overdragen aan Medicas B.V.. Hierbij hanteert de praktijk de betalingsvoorwaarden van Medicas, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda, onder nummer 20107395.
  • Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechterlijke kosten, komen ten laste van de patiént/client.